Hlavná stránka
Paintball Obchod Požičovňa Galéria Náš tým Kontakt

Pravidlá ihriska

 • Všetci návštevníci ihriska sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa
 • Na ihrisku a všade tam, kde hrozí zásah značkovacou guličkou, musia hráči a ďalšie prítomné osoby počas trvania hry nosiť na tvári ochrannú masku
 • Strieľať je povolené iba na ihrisku a to iba v priebehu hry, alebo
  na miestach určených prevádzkovateľom k testovaniu, alebo vybíjaniu zbraní. Mimo hraciu zónu sa zbrane nosia vždy zaistené
  a s bezpečnostným uzáverom v hlavni, alebo bezpečnostým návlekom (barrel condom) na hlavni

Je zakázané:

 • Strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráčou bez nasadených ochranných masiek
 • Liezť na stromy, strechy objektov, ničiť vegetáciu, stieľať na zvieratá, odhadzovať výstroj, prázdne bombičky a pod., prípadne znečisťovať okolité prostredie iným spôsobom
 • Ak spozoruje hráč v priebehu hry, že v priestore streľby se nachádza osoba alebo osoby, ktoré nemajú nasadené ochrannú masku, je povinný ihneď zastaviť streľbu a upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa
 • Všetci hráči sú povinní poznať a za všetkých okolností dodržiavať bezpečnostné pravidlá
 • Na ihrisko je hráčom zakázané brať iné ako paintballové zbrane, nože, svetlice, dymovnice a iné pyrotechnické výrobky
 • Pyrotechnické výrobky je možné použiť iba so súhlasom oboch hrajúcich skupín a prevádzkovateľa ihriska
 • Na ihrisku je možné používať len značkovacie guličky dodané prevádzkovateľom ihriska
 • Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu, alebo drog. Fajčenie je povolené iba na mieste tomu vyhradenom
 • Osoby mladšie ako 18rokov sa môžu hry zúčastniť iba v doprovode svojho zákonného zástupcu, alebo osoby staršej ako 18 rokov
 • Hráči s vlastnou výbavou a muníciou sa musia pred začiatkom hry podrobiť kontrole

Zbrane, ktorým bude dané povolenie do hry, musia splňovať tieto podmienky:

 • Zbraň musí mať spoľahlivú poistku, ktorá zabráni neúmyselným výstrelom a bezpečnostný uzáver hlavne, prípadne bezpečnostný návlek
  (je možné si ho zapožičať)
 • Počiatočná rýchlosť guličky nesmie byť väčšia ako 300 stôp/s,
  alebo 90 m/s
 • K výstrelu zo zbrane môže byť použitý iba CO2, alebo stlačený vzduch naplnený do schválených tlakových nádob
 • Ochrana očí, uší a tváre musí byť zaistená ochrannou maskou
  s bezpečnostným sklom, ktorá je pre paintballovú hru určená. Akákoľvek iná ochrana očí, resp. tváre napr. pracovnými štítmi, alebo okuliarmi nie je na ihrisku povolená (masku je možné si zapožičať)
 • Značkovacie guličky nesmú byť pokryté sprejom ani zmrazené či vytvrdené, prípadne inak upravené. Úprava značkovacích guliček je prísne zakázaná!!!
Vyrobila spoločnosť DM SOFT SK, s.r.o.